bets10 yeni adresi


BETA Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Şirketimiz, kuruluşundan 5 ay sonra, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın 09.08.2007 Tarih Ve 29/850 Sayılı Toplantısı Sonucu Alınan Karar Gereği "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Vermek Üzere Listeye Alınmıştır.

Ayrıca, Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun 11.08.2011 tarih ve 4345 sayılı kararı ile Şirketimize Bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirmesi ve faaliyetlerini hakkındaki yönetmeliğin 11. maddesine istinaden bankalara ''Gayrimenkul, Gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi'' hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

BETA Gayrimenkul Değerleme A.Ş. SPK mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir eder ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere raporlar.

BETA Gayrimenkul Değerleme A.Ş. köklü bir birikimin ve uzmanlığın temsilcisidir.

Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesine paralel olarak taşınmaz değerlerin ekonomi içindeki öneminin artması, SPK'nın küçük yatırımcıyı koruma ilkesinden doğan "gerçek değer" arayışı, kurum mülklerinin alım satımı, devir ve takasında bedelin tespiti ve finansal sektörün yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak banka aktiflerinin objektif kriterlere göre analizi gibi etkenler bu pazarın gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bütün bunların sonucunda pazarda yeni ihtiyaçlar doğmuş, değerleme işlemleri konusunda uzman, ehliyetli, güvenilir kişi ve firmalara talep artmıştır. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak varlıkların gerçek değerini yansıtan raporlar iktisadi hayat içinde tartışılmaz bir önem arz eder duruma gelmiştir.

Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde, yabancı kaynak kullandırmada,birleşmelerde, devralmalarda teminatların değer tespitinde, borçların yeniden yapılandırılmasında, alacakların takas yolu ile azaltılmasında, proje değeri analizlerinde, en iyi ve en yüksek analiz ihtiyaçlarında, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının varlık hareketlerinde doğru ve güvenilir değerleme raporu çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'de Yasal Düzenlemeler:

Türkiye'de yasal durum yeni şekillenmektedir. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) borsaya kote ve halka açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları nedeni ile bu konuya ilişkin bir düzenleme yapma ihtiyacı duymuştur. Bu nedenle şu anda ülkemizde Değerleme Uzmanı ve Değerleme Uzmanlığı konularında mesleki tanımlamalar, kısıtlamalar, yeterlilikler ve görevler ile ilgili tek düzenleyici ve denetleyici kurum Sermaye Piyasası Kurulu'dur. Çizilen bu çerçeve, bu konuda ciddi düzenleme ihtiyacı olan ülkemizde bir başlangıç olması açısında çok önemlidir.

Bu çerçevede SPK, değerleme uzmanlığı ve değerleme şirketine ilişkin düzenlemeleri de içeren iki tebliğ hazırlamış (Lisanslama ve Değerleme Şirketleri) ve tebliğleri Resmi Gazetede yayımlayıp, Ağustos 2001'de yürürlüğe koymuştur. Bu iki tebliğden "Lisanslama Tebliğ"i , sermaye piyasası alanında çalışan ihtisas personeli ve yöneticiler ile gayrimenkul değerleme şirketlerinde çalışan değerleme uzmanları'nın mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak olan sınavları, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermeyi, eğitim programları düzenlemeyi ve sicil tutmaya ilişkin usul ve esasları içermektedir. Zaten SPK bu tebliğe istinaden Lisanslama Sınavları açmış ve Meslek Uzmanlarını lisanslamaya başlamıştır. Şu anda ülkemizde 400 civarında Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı bulunmaktadır.

İkinci tebliğ ise "Değerleme Şirketleri"ni tanımlamaktadır. Tebliğinde Değerleme ve Değerleme şirketlerinin çalışmaları ile ilgili esaslar tanımlanmıştır. Firmaların çalıştıracakları değerleme uzmanlarının nitelikleri, bağımsızlık kavramını tanımı, değerleme şirketlerinin yapabilecekleri işler ve yapamayacakları işler çok net bir şekilde bu tebliğler çerçevesinde ortaya konulmuştur.

Değerleme Nedir?

Bir gayrı menkulün, gayrı menkul projesinin veya bir gayrı menkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Gayrı menkul Değerleme Şirketi Nedir?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Kanunda Değerleme Şirketi olarak ifade edilen hizmet şirketidir.

Değerleme Uzmanı Kimdir ?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen, şirketin faaliyet konusunu yakından ilgilendiren inşaat mühendisliği, harita ve kadastro mühendisliği, işletme, ekonomi, mimarlık ve şehir ve bölge planlaması gibi alanlarda asgari 4 yıllık üniversite mezunu ve gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri ifade eder.

Sorumlu Değerleme Uzmanı Kimdir?

Şirket sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanlarını ifade eder.

Müşteri ?

Değerleme yaptırmak üzere şirket ile sözleşme imzalayan ortaklıkları ifade eder.

* Tüm tanımlar 12/08/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere Ve bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında ki (No. 35 Sıra : VIII) Tebliğden alınmıştır.

EKSPERTİZ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ

Bu yönetmelik eksperlerin görev, yetki ve sorumluluklarını, ekspertiz taleplerin nasıl yapılacağını, ekspertiz talep eden kişi ve kurumların gayrimenkul üzerinde ayni hak tesis edeceği, satın alacağı, kiralayacağı, gayrimenkullerin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde durumların resmi kurum ve kuruluşlar bünyesinde incelenmesini ve imzalama şeklini kapsamaktadır.

EKSPERTİZ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAM

Bu yönetmelik ekspertiz talepleri, gayrimenkul alım satım kiralama, gayrimenkul tapu kayıt araştırması ve ayni haklar (ipotek vb.) hizmetlerini kapsar.

EKSPERTİZ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ DEYİM

Değerleme Uzmanı: Gayrimenkul değerleme işlemini yapan uzman

Değerleme İşlemi: Menkul ve gayrimenkul her türlü emtianın niteliklerini yada alım satım değerini günün rayicine göre mahallinde inceleyerek değer tespitini ve konu ile ilgili görüşlerini bildirmeyi

Değerleme Raporu: Değerleme işlemi sonucunda düzenlenen rapor Durum Tespit Raporu: Bir menkul yada gayrimenkulun değer tespiti yapılmaksızın hazırlanan rapor

Görüş Raporu: Değerleme Raporu düzenlenmeyen menkul yada gayrimenkullerin değer tespiti yapılamaksızın hazırlanan raporu ifade eder.

 

Sürekli Bilgilendirme Formu