BETA Gayrimenkul Değerleme A.Ş.


BETA Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir eder ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere raporlar.

BETA Gayrimenkul Değerleme A.Ş. köklü bir birikimin ve uzmanlığın temsilcisidir.

Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesine paralel olarak taşınmaz değerlerin ekonomi içindeki öneminin artması, SPK'nın küçük yatırımcıyı koruma ilkesinden doğan "gerçek değer" arayışı, kurum mülklerinin alım satımı, devir ve takasında bedelin tespiti ve finansal sektörün yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak banka aktiflerinin objektif kriterlere göre analizi gibi etkenler bu pazarın gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bütün bunların sonucunda pazarda yeni ihtiyaçlar doğmuş, değerleme işlemleri konusunda uzman, ehliyetli, güvenilir kişi ve firmalara talep artmıştır. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak varlıkların gerçek değerini yansıtan raporlar iktisadi hayat içinde tartışılmaz bir önem arz eder duruma gelmiştir.

Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde, yabancı kaynak kullandırmada,birleşmelerde, devralmalarda teminatların değer tespitinde, borçların yeniden yapılandırılmasında, alacakların takas yolu ile azaltılmasında, proje değeri analizlerinde, en iyi ve en yüksek analiz ihtiyaçlarında, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının varlık hareketlerinde doğru ve güvenilir değerleme raporu çok büyük önem taşımaktadır.Değerleme Nedir?

Bir gayrı menkulün, gayrı menkul projesinin veya bir gayrı menkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Değerleme Uzmanı Kimdir ?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen, şirketin faaliyet konusunu yakından ilgilendiren inşaat mühendisliği, harita ve kadastro mühendisliği, işletme, ekonomi, mimarlık ve şehir ve bölge planlaması gibi alanlarda asgari 4 yıllık üniversite mezunu ve gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri ifade eder.


Müşteri ?

Değerleme yaptırmak üzere şirket ile sözleşme imzalayan ortaklıkları ifade eder.


Değerleme Uzmanı: Gayrimenkul değerleme işlemini yapan uzman

Değerleme İşlemi: Menkul ve gayrimenkul her türlü emtianın niteliklerini yada alım satım değerini günün rayicine göre mahallinde inceleyerek değer tespitini ve konu ile ilgili görüşlerini bildirmeyi

Değerleme Raporu: Değerleme işlemi sonucunda düzenlenen rapor Durum Tespit Raporu: Bir menkul yada gayrimenkulun değer tespiti yapılmaksızın hazırlanan rapor

Görüş Raporu: Değerleme Raporu düzenlenmeyen menkul yada gayrimenkullerin değer tespiti yapılamaksızın hazırlanan raporu ifade eder.